Вівторок, 25 вересня, 2018
© Передрук матеріалів тільки за наявністю активного посилання на Портал Косівщини

Оподаткування доходів у вигляді процентів

Косівщина - Новини Косівщини

Косів - Косівщина інформаційна | Публіцистика та аналіз | 2014-11-10 14:30:19

Оподаткування доходів у вигляді процентів З   3 серпня 2014 року вступив в дію Закон України вiд 4 липня 2014 року № 1588-VII Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо пасивних доходiв, вiдповiдно до якого до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохiд у виглядi процентiв, який оподатковується за ставкою 15 вiдсоткiв.

 Зазначена ставка податку застосовується, зокрема, 

-до доходiв у виглядi процентiв, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банкiвського рахунка;

-процентного або дисконтного доходу за ощадними (депозитними) сертифiкатами;

-процентiв на вклад (депозит) члена кредитної спiлки у кредитнiй спiлцi; плати (вiдсотка), що розподiляється на пайовi членськi внески членiв кредитної спiлки.

  При цьому слiд зазначити, що до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи у виглядi процентiв на поточнi банкiвськi рахунки, за якими на користь фiзичних осiб здiйснюються виключно виплати заробiтної плати, стипендiй, пенсiй, соцiальної допомоги та iнших передбачених законом соцiальних виплат.

 Податковим агентом платника податку пiд час нарахування на його користь доходiв у виглядi процентiв є особа, яка здiйснює таке нарахування. Податковi агенти (банки, кредитнi спiлки), якi нараховують доходи у виглядi процентiв, сплачують (перераховують) до бюджету загальну суму податку за ставкою 15 вiдсоткiв.

 Також податковим агентом у податковому розрахунку, подання якого передбачено пiдпунктом “б” пункту 176.2 статтi 176 ПКУ, вiдображається загальна сума нарахованих у звiтному податковому перiодi доходiв та загальна сума утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається iнформацiя про суми окремого банкiвського вкладного (депозитного) або поточного рахунка, ощадного (депозитного) сертифiката, вкладу (депозиту) члена кредитної спiлки у кредитнiй спiлцi, суми нарахованих процентiв, а також вiдомостi про фiзичну особу - платника податку, якiй нарахованi такi доходи.

 Податковi агенти (банки, кредитнi спiлки), якi нараховують доходи у виглядi процентiв, сплачують (перераховують) до бюджету загальну суму податку та вiдображають її у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ.

 Роз’яснення з цього питання наведені у листі Державної фіскальної  служби від 09.09.2014 р. № 3141/6/99-99-17-02-02-16.

Джерело: Інформаційно-комунікаційний сектор Коломийської ОДПІ