Понеділок, 18 червня, 2018
© Передрук матеріалів тільки за наявністю активного посилання на Портал Косівщини

Підписувати чи не підписувати?

Косівщина - Новини Косівщини

Косів - Косівщина інформаційна | Публіцистика та аналіз | 2013-02-25 16:30:36

Підписувати чи не підписувати? Для вирішення своїх про­блем громадську при­ймальню депутата обласної ради Б. П. Гдичинського, яка продовжує працювати по вул. Театральній, 8 у м. Коломиї, щомісячно відвідують десят­ки осіб. Найбільше людей при­ваблює можливість одержати безкоштовну юридичну кон­сультацію. Відповіді на дея­кі запитання громадян дру­куватимемо в тижневику “Коломийські ВІСТИ”.

Великий тлумачний словник української мови роз’яснює, що слова “підпис” і “підпи­сувати” означають “потвер­дження або засвідчення чого-небудь”. Іншими словами, як­що ви підписали якийсь доку­мент без зауважень - ви під­тверджуєте те, що в ньому за­писано.

На превеликий жаль, багато громадян ставить свій підпис на документі тільки тому, що колись їх навчили писати і під­писувати, а тепер сказали і по­казали де слід підписати доку­мент. При цьому, зазвичай, та­ка особа не може пояснити що вона підписала.

Найчастіше такі випадки тра­пляються при підписанні дого­ворів або протоколів про ад­міністративні правопорушен­ня, складені працівниками ДАІ чи іншими особами, які мають право складати протоколи.

Якщо ви порушили Правила дорожнього руху, працівник ДАІ зобов’язаний у двох екземплярах скласти протокол про адміністративне правопо­рушення і один екземпляр цьо­го протоколу вручити вам.

У протоколі є графа “Копію протоколу одержав” і міс­це для вашого підпису. Варто пам’ятати, що ставити свій під­пис в цій графі слід лише тоді коли його копію вам вже вру­чили. В іншому випадку ви не доведете, що копію протоколу вам не вручили. Не варто від­мовлятись від підпису в згада­ній графі, оскільки інспектор запише, що від одержання ко­пії протоколу ви відмовились і протокол буде дійсним. З цього випливає перше правило: “При складанні стосовно вас прото­колу про адміністративне пра­вопорушення в усіх випадках вимагайте, щоб його копію вру­чили вам і вже після цього під­писуйте протокол в тому місці, де зазначено “Копію протоколу одержав”.

Відповідно до ст. 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУПаП), ви маєте право вносити до про­токолу свої зауваження що­до його змісту. З цього випли­ває друге правило: “Якщо ви не згідні з протоколом, то про це обов’язково запишіть у від­повідній графі, а також вкажіть причину незгоди. Відмова під­писати протокол без зазначен­ня причини відмови скоріш за все не допоможе, а навпаки за­шкодить вам.

В бланках протоколів міс­титься вказівка на те, що вам, відповідно до ст. 268 КУПаП, роз’яснено ваші права. Про це вам запропонують розписатись у протоколі. З цього випливає третє правило: “Якщо у блан­ку протоколу не передбачено змісту ваших прав, а таке буває доволі часто, вимагайте, щоб особа, яка склала протокол, по­казала вам ст. 268 КУПаП, згід­но з якою ви маєте право зна­йомитись з матеріалами спра­ви, давати пояснення, подава­ти докази, заявляти клопотан­ня, при розгляді справи корис­туватись послугами адвока­та або іншого фахівця в галу­зі права”.

Якщо інспектор цього не зро­бив, запишіть у протоколі, що права вам не роз’яснено.

В разі незгоди, вимагайте, щоб адміністративний прото­кол розглядався з участю ад­воката. Цю вимогу ви повинні записати в протоколі. В тако­му випадку інспектор не мати­ме права винести постанову та накласти на вас стягнення без участі адвоката і мусить від­класти розгляд протоколу про адміністративне правопору­шення до явки адвоката.

І наостанок. Протокол про адміністративне правопору­шення не оскаржується, а по­станову про накладення на вас адміністративного стягнення можна оскаржити через суд. На це законодавець надає вам 10 діб з моменту винесення по­станови.

Підсумовуючи вищевикла­дене, слід зазначити, що коли ви не зовсім розумієте що вам пропонують підписати, слід порадитись з адвокатом, а вже потім вирішувати - підписува­ти чи не підписувати той чи ін­ший документ. Інколи можна підписати собі вирок.

Джерело: Тижневик “Коломийські ВІСТИ”